HỘI THẢO/ HỘI NGHỊ

STT Tên Hội thảo/ Hội nghị Người phụ trách Mục đích Thời gian tổ chức Thành phần tham dự 1 Tọa đàm Doanh nghiệp với sinh viên CBGV Khoa, Đoàn Khoa Kết nối sinh viên với doanh nghiệp, tăng cường mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ sinh viên thực […]

Xem chi tiết

CÁC QUAN HỆ HỢP TÁC

Từ khi thành lập đến nay, Khoa Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học đã phát triển các mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhằm giúp sinh viên được đào tạo, thực tập và có cơ hội tuyển dụng tốt hơn: Hợp tác với Trung tâm chất lượng […]

Xem chi tiết

BÁO CÁO KHOA HỌC NĂM 2019-2020

STT TÊN ĐỀ TÀI BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG BÁO CÁO NGƯỜI THỰC HIỆN THỜI GIAN THỰC HIỆN BC CẤP TRƯỜNG BC CẤP KHOA 1 Tìm hiểu về biofilm trong công nghiệp thực phẩm Biofilm là tập hợp các vi sinh vật liên kết chặt chẽ với nhau ở trên bề mặt vật chất […]

Xem chi tiết