HỘI THẢO/ HỘI NGHỊ

Hội thảo - Hội nghị - Seminar Hợp tác

STT

Tên Hội thảo/ Hội nghị

Người phụ trách

Mục đích

Thời gian tổ chức

Thành phần tham dự

1 Tọa đàm Doanh nghiệp với sinh viên

CBGV Khoa, Đoàn Khoa

Kết nối sinh viên với doanh nghiệp, tăng cường mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ sinh viên thực hành, thực tập, thực hiện luận văn tốt nghiệp, tìm việc làm…

07/06/2019

CBGV Khoa, sinh viên, doanh nghiệp, khách mời

2

Tọa đàm kết nối doanh nghiệp – sinh viên  – lần thứ 2

CBGV Khoa, Đoàn Khoa

Kết nối sinh viên với doanh nghiệp

26/06/2020

CBGV Khoa, sinh viên, doanh nghiệp, khách mời