Giới thiệu – Bộ môn CNSH

Bộ môn Công nghệ Sinh học
  1. Năm thành lập:

Bộ môn Sinh hóa được thành lập năm 2017 theo Quyết định số 117/QĐ-ĐHKTCNCT ngày 21 tháng 3 năm 2017.

  1. Chức năng nhiệm vụ:

–  Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các ngành thuộc Bộ môn.

–  Tham gia tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tham gia tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

–  Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ môn.

– Triển khai và quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của viên chức, giảng viên, sinh viên thuộc Bộ môn.

–  Quản lý viên chức, giảng viên và người học thuộc Bộ môn theo phân công của lãnh đạo Khoa.

–  Tham gia đánh giá viên chức, giảng viên trong Bộ môn; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường.

–  Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Bộ môn.

–  Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng và lãnh đạo Khoa giao.

  1. Ngành đào tạo:

– Công nghệ sinh học (Mã ngành 7420201)

  1. Nhân sự:

Tổng số cán bộ, giảng viên: 13

STT

Họ và Tên

Điện thoại

Email

1

TS. Lê Vũ Lan Phương (Trưởng Bộ môn)

0903.861.214

lvlphuong@cutet.edu.vn

2

NCS.ThS. Lư Văn Lil (Phó Trưởng Bộ môn)

0989.973.085

lvlil@ctuet.edu.vn

3

NCS.ThS. Đoàn Thị Kiều Tiên

0919.005.068

dtktien@ctuet.edu.vn

4

NCS.ThS. Lê Sĩ Thiện

0355.857.821

lsthien@ctuet.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Phúc Huy

0773.063.970

nphuy@ctuet.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

0945.722.825

ntthong@ctuet.edu.vn

7

ThS. Nguyễn Ngọc Ngân Khánh

0989.119.100

nnnkhanh@ctuet.edu.vn

8

ThS. Trần Ngọc Liên

0706.889.396

tnlien@ctuet.edu.vn

9

ThS. Trần Thị Thùy Linh

0934.792.199

tttlinh@ctuet.edu.vn

10

ThS. Nguyễn Ngọc Trang Thùy

0916.745.098

nntthuy@ctuet.edu.vn

11

ThS. Vi Nhã Trân

0932.031.586

vntran@ctuet.edu.vn

12

ThS. Nguyễn Thị Hồng Xuyên

0933.024.344

nthxuyen@ctuet.edu.vn

13

ThS. Lê Thị Mỹ Tiên

0984.109.941

ltmtien@ctuet.edu.vn