Nhân sự – BM CNSH

BỘ MÔN SINH – HÓA STT Họ và Tên Điện thoại Email 1 TS. Lê Vũ Lan Phương (Trưởng Bộ môn) 0903.861.214 lvlphuong@cutet.edu.vn 2 NCS.ThS. Lư Văn Lil (Phó Trưởng Bộ môn) 0989.973.085 lvlil@ctuet.edu.vn 3 TS. Đoàn Thị Kiều Tiên 0919.005.068 dtktien@ctuet.edu.vn 4 TS. Lê Sĩ Thiện 0355.857.821 lsthien@ctuet.edu.vn 5 ThS. Nguyễn Phúc Huy 0773.063.970 […]

Xem chi tiết

Giới thiệu – Bộ môn CNSH

Năm thành lập: Bộ môn Sinh hóa được thành lập năm 2017 theo Quyết định số 117/QĐ-ĐHKTCNCT ngày 21 tháng 3 năm 2017. Chức năng nhiệm vụ: –  Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các ngành thuộc Bộ môn. –  […]

Xem chi tiết