Nhân sự – Bộ môn CNTP

Bộ môn Công nghệ thực phẩm

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

STT

Họ và Tên

Điện thoại

Email

1

ThS. Lê Trí Ân (Phó Trưởng Bộ môn)

0982.509.598

ltan@ctuet.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Xuân Hồng

0945.232.949

nxhong@ctuet.edu.vn

3

ThS. Đoàn Phương Linh

0976.989.241

dplinh@ctuet.edu.vn

4

ThS. Huỳnh Thị Sữa

0963.822.360

htsua@ctuet.edu.vn

5

TS. Trần Thị Minh Thư

0829.959.447

ttmthu@ctuet.edu.vn

6

ThS. Trần Thị Thanh Vân

0907.028.515

tttvan@ctuet.edu.vn

7

NCS.ThS. Nguyễn Hồng Xuân

0982.821.660

nhxuan@ctuet.edu.vn

8

KS. Trần Hoàng Hiệp

0942.776.341

thhiep@ctuet.edu.vn