Giới thiệu – Bộ môn CNTP

Năm thành lập: Bộ môn Công nghệ thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 116/QĐ-ĐHKTCN ngày 21 tháng 3 năm 2017. Chức năng nhiệm vụ: –  Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các ngành thuộc Bộ môn. –  […]

Xem chi tiết

Nhân sự – Bộ môn CNTP

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM STT Họ và Tên Điện thoại Email 1 ThS. Lê Trí Ân (Phó Trưởng Bộ môn) 0982.509.598 ltan@ctuet.edu.vn 2 ThS. Nguyễn Xuân Hồng 0945.232.949 nxhong@ctuet.edu.vn 3 ThS. Đoàn Phương Linh 0976.989.241 dplinh@ctuet.edu.vn 4 ThS. Huỳnh Thị Sữa 0963.822.360 htsua@ctuet.edu.vn 5 TS. Trần Thị Minh Thư 0829.959.447 ttmthu@ctuet.edu.vn 6 ThS. […]

Xem chi tiết