Nhân sự – BM CNSH

Bộ môn Công nghệ Sinh học

BỘ MÔN SINH – HÓA

STT

Họ và Tên

Điện thoại

Email

1

TS. Lê Vũ Lan Phương (Trưởng Bộ môn)

0903.861.214

lvlphuong@cutet.edu.vn

2

NCS.ThS. Lư Văn Lil (Phó Trưởng Bộ môn)

0989.973.085

lvlil@ctuet.edu.vn

3

TS. Đoàn Thị Kiều Tiên

0919.005.068

dtktien@ctuet.edu.vn

4

TS. Lê Sĩ Thiện

0355.857.821

lsthien@ctuet.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Phúc Huy

0773.063.970

nphuy@ctuet.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Ngọc Ngân Khánh

0989.119.100

nnnkhanh@ctuet.edu.vn

7

ThS. Trần Thị Thùy Linh

0934.792.199

tttlinh@ctuet.edu.vn

8

ThS. Nguyễn Ngọc Trang Thùy

0916.745.098

nntthuy@ctuet.edu.vn

9

ThS. Vi Nhã Trân

0932.031.586

vntran@ctuet.edu.vn

10

ThS. Nguyễn Thị Hồng Xuyên

0933.024.344

nthxuyen@ctuet.edu.vn

11

ThS. Lê Thị Mỹ Tiên

0984.109.941

ltmtien@ctuet.edu.vn