Giới thiệu – Bộ môn CNTP

Bộ môn Công nghệ thực phẩm
  1. Năm thành lập:

Bộ môn Công nghệ thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 116/QĐ-ĐHKTCN ngày 21 tháng 3 năm 2017.

  1. Chức năng nhiệm vụ:

–  Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các ngành thuộc Bộ môn.

–  Tham gia tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tham gia tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

–  Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ môn.

– Triển khai và quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của viên chức, giảng viên, sinh viên thuộc Bộ môn.

–  Quản lý viên chức, giảng viên và người học thuộc Bộ môn theo phân công của lãnh đạo Khoa.

–  Tham gia đánh giá viên chức, giảng viên trong Bộ môn; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường.

–  Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Bộ môn.

–  Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng và lãnh đạo Khoa giao.

  1. Ngành đào tạo:

– Công nghệ thực phẩm (Mã ngành 7540101)

  1. Nhân sự:

Tổng số cán bộ, giảng viên: 08

STT

Họ và Tên

Điện thoại

Email

1

ThS. Lê Trí Ân (Phó Trưởng Bộ môn)

0982.509.598

ltan@ctuet.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Xuân Hồng

0945.232.949

nxhong@ctuet.edu.vn

3

ThS. Đoàn Phương Linh

0976.989.241

dplinh@ctuet.edu.vn

4

ThS. Huỳnh Thị Sữa

0963.822.360

htsua@ctuet.edu.vn

5

TS. Trần Thị Minh Thư

0829.959.447

ttmthu@ctuet.edu.vn

6

ThS. Trần Thị Thanh Vân

0907.028.515

tttvan@ctuet.edu.vn

7

ThS. Nguyễn Hồng Xuân

0982.821.660

nhxuan@ctuet.edu.vn

8

KS. Trần Hoàng Hiệp

0942.776.341

thhiep@ctuet.edu.vn