BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC – NHIỆM KỲ 2019 – 2022

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC NHIỆM KỲ 2019 – 2022 STT HỌ VÀ TÊN CHỨC   VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI 1 Đ/C. NGUYỄN PHÚC HUY UV. BTV. ĐOÀN TRƯỜNG, BÍ THƯ ĐOÀN KHOA 077.306.3970 2 Đ/C. TRẦN HOÀNG HIỆP PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN KHOA 094.277.6341 3 Đ/C. […]

Xem chi tiết