BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC – NHIỆM KỲ 2019 – 2022

Các Chi Đoàn - Chi Hội trực thuộc

BAN CHẤP HÀNH

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

NHIỆM KỲ 2019 – 2022

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC   VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Đ/C. NGUYỄN PHÚC HUY UV. BTV. ĐOÀN TRƯỜNG, BÍ THƯ ĐOÀN KHOA 077.306.3970
2 Đ/C. TRẦN HOÀNG HIỆP PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN KHOA 094.277.6341
3 Đ/C. PHẠM THÙY TRANG Trưởng tiểu ban Văn thư 094.666.3653
4 Đ/C.VĂN GIA HÂN Thủ quỹ 034.822.6477
5 Đ/C. TRẦN QUAN VỦ Trưởng tiểu ban văn nghệ 036.926.5762
6 Đ/C.PHẠM THỊ THU THẢO Trưởng tiểu học thuật  
7 Đ/C. PHẠM CHÍ ĐÚNG Phó tiểu ban học thuật 083.201.9093
8 Đ/C. LÊ THANH TÙNG Phó tiểu ban công tác xã hội 076.537.2361
9 Đ/C. LÊ TRỌNG NGHĨA Trưởng tiểu ban công tác xã hội  
10 Đ/C. PHẠM BÙI HIẾU NHÂN Trưởng tiểu ban thể thao  
11 Đ/C.Phạm Thành Lộc Phó tiểu ban thể thao  
12 Đ/C. Trần Quyền Trân Phó tiểu ban Văn thư  
13 Đ/C. Trần Thị Huỳnh Như Phó tiểu ban văn nghệ  

Các thành viên trong BCH Đoàn Khoa CNTP và CNSH nhiệm kỳ 2019-2022 

I/. CÁC CHI ĐOÀN – CHI HỘI TRỰC THUỘC

STT CHI ĐOÀN – CHI HỘI BÍ THƯ LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
1 Chi đoàn Cán bộ giảng viên

Đ/c. Vi Nhã Trân

SĐT: 093.203.1586

 
2 Công nghệ thực phẩm 0116

Đ/c. Phạm Thùy Trang

SĐT: 094.666.3653

Đ/c. Trần Hoàng Đang

SĐT: 079.965.9926

3 Công nghệ thực phẩm 0117

Đ/c. Văn Gia Hân

SĐT: 034.822.6477

Đ/c. Nguyễn Thị Phương Diễm

SĐT: 035.861.7277

4 Công nghệ thực phẩm 0217

Đ/c. Trần Quan Vủ

SĐT:036.926.5762

Đ/c. Huỳnh Thị Hồng Thắm

SĐT:034.888.5507

5 Công nghệ sinh học 0118

Đ/c. Lê Thị Bích Son

SĐT: 089.641.5619

Đ/c. Phạm Phước Tài

SĐT: 085.510.7207

6 Công nghệ thực phẩm 0118

Đ/c. Phạm Chí Đúng

SĐT: 083.201.9093

Đ/c. Chiêu Phước Nhi

SĐT: 037 3002881

7 Công nghệ thực phẩm 0218

Đ/c. Lê Thanh Tùng

SĐT: 076.537.2361

Đ/c. Đoàn Thanh Thảo

SĐT: 038.536.8007

8 Công nghệ sinh học 0119

Đ/c. Hồ Anh Thư

SĐT: 081.853.2880

Đ/c. Lê Diễm Hằng

SĐT:091.325.1924

9 Công nghệ thực phẩm 0119

Đ/c. Huỳnh Lâm Linh

SĐT: 094.938.0498

Đ/c. Trần Nhật Duy

SĐT:082.205.0557

II/. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐOÀN NỔI BẬT CỦA ĐOÀN KHOA CNTP VÀ CNSH