Cơ cấu tổ chức

GIỚI THIỆU

Cơ cấu nhân sự

– Số lượng cán bộ giảng viên:  22 CBGV (10 Tiến sĩ, 11Thạc sĩ, 01 Kỹ sư), được chia làm BA bộ môn:

+ Bộ môn Công nghệ thực phẩm

+ Bộ môn Công nghệ Sinh học

+ Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật hóa học

 

– Danh sách cán bộ giảng viên

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Đỗ Thị Tuyết Nhung

Chủ tịch Hội đồng trường

0983.006.563

dttnhung@ctuet.edu.vn

2

TS. Đoàn Thị Kiều Tiên

Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Khoa

0919.005.068

dtktien@ctuet.edu.vn

3

TS. Trần Thị Minh Thư Trưởng Bộ môn CNTP

0829959447

ttmthu@ctuet.edu.vn

4

TS. Lê Vũ Lan Phương Trưởng Bộ môn CNSH 0903.861.214 lvlphuong@cutet.edu.vn

5

TS. Lê Sĩ Thiện

Trưởng Bộ môn CNKTHH

0355.857.821

lsthien@ctuet.edu.vn

6

KS. Trần Hoàng Hiệp

Trợ lý khoa

0942.776.341

thhiep@ctuet.edu.vn

7

ThS. Nguyễn Xuân Hồng

Giảng viên

0945.232.949

nxhong@ctuet.edu.vn

8

TS. Trần Thanh Tuấn

Giảng viên

0939.700.938 tttuan@ctuet.edu.vn

9

ThS. Đoàn Phương Linh

Giảng viên

0976.989.241

dplinh@ctuet.edu.vn

10

ThS. Trần Thị Thùy Linh

Giảng viên

0934.792.199

tttlinh@ctuet.edu.vn

11

TS. Lê Huyền Quyên

Giảng viên

0969.990.202

lhquyen@ctuet.edu.vn

12

NCS.ThS. Nguyễn Phúc Huy Giảng viên 0773.063.970

nphuy@ctuet.edu.vn

13

NCS.ThS. Lư Văn Lil Giảng viên 0989.973.085 lvlil@ctuet.edu.vn

14

NCS.ThS. Nguyễn Ngọc Trang Thùy

Giảng viên

0916.745.098

nntthuy@ctuet.edu.vn

15

NCS.ThS. Vi Nhã Trân

Giảng viên

0932.031.586

vntran@ctuet.edu.vn

16

NCS.ThS. Trần Thị Thanh Vân

Giảng viên

0907.028.515

tttvan@ctuet.edu.vn

17

NCS.ThS. Nguyễn Hồng Xuân

Giảng viên

0982.821.660

nhxuan@ctuet.edu.vn

18

NCS.ThS. Nguyễn Thị Hồng Xuyên

Giảng viên

0933.024.344

nthxuyen@ctuet.edu.vn

19

TS. Đinh Hoàng Lan Chi Giảng viên 0907.948.650

dhlchi@ctuet.edu.vn

20

TS. Trần Diễm Phượng Giảng viên 0947.777.223 tdphuong@ctuet.edu.vn

21

TS. Trần Bá Luân Giảng viên 0911.747.655 tbluan@ctuet.edu.vn

22

ThS. Nguyễn Thị Yến Nhi Giảng viên 0906.020.409  ntynhi@ctuet.edu.vn