Seminar Định hướng việc làm

Tin tức - Thông báo

Ngày 24/10/2021 Khoa Công nghệ Sinh Hóa – Thực phẩm phối hợp với CEFTWORKS tổ chức Seminar “Định hướng việc làm” cho sinh viên năm thứ ba, năm thứ tư thuộc các ngành Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học của Khoa.