Cơ cấu tổ chức

GIỚI THIỆU

Cơ cấu nhân sự

– Số lượng cán bộ giảng viên:  20 CBGV (05 Tiến sĩ, 14Thạc sĩ, 01 Kỹ sư), được chia làm hai bộ môn:

+ Bộ môn Công nghệ thực phẩm

+ Bộ môn Sinh – Hóa

Hình Tập thể Cán bộ giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học

– Danh sách cán bộ giảng viên

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Đỗ Thị Tuyết Nhung

Chủ tịch Hội đồng trường

0983.006.563

dttnhung@ctuet.edu.vn

2

TS. Đoàn Thị Kiều Tiên

Trưởng Khoa

0919.005.068

dtktien@ctuet.edu.vn

3

ThS. Lê Trí Ân Phó Trưởng Bộ môn CNTP

0982.509.598

ltan@ctuet.edu.vn

4

TS. Lê Vũ Lan Phương Trưởng Bộ môn Sinh-Hóa 0903.861.214 lvlphuong@cutet.edu.vn

5

NCS.ThS. Lư Văn Lil Phó Trưởng Bộ môn Sinh-Hóa 0989.973.085 lvlil@ctuet.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Phúc Huy

Trợ lý Khoa

0773.063.970

nphuy@ctuet.edu.vn

7

ThS. Nguyễn Xuân Hồng

Giảng viên

0945.232.949

nxhong@ctuet.edu.vn

8

ThS. Nguyễn Ngọc Ngân Khánh

Giảng viên

0989.119.100

nnnkhanh@ctuet.edu.vn

9

ThS. Đoàn Phương Linh

Giảng viên

0976.989.241

dplinh@ctuet.edu.vn

10

ThS. Trần Thị Thùy Linh

Giảng viên

0934.792.199

tttlinh@ctuet.edu.vn

11

ThS. Huỳnh Thị Sữa

Giảng viên

0963.822.360

htsua@ctuet.edu.vn

12

TS. Lê Sĩ Thiện

Giảng viên

0355.857.821

lsthien@ctuet.edu.vn

13

TS. Trần Thị Minh Thư

Giảng viên

0829.959.447

ttmthu@ctuet.edu.vn

14

ThS. Nguyễn Ngọc Trang Thùy

Giảng viên

0916.745.098

nntthuy@ctuet.edu.vn

15

ThS. Vi Nhã Trân

Giảng viên

0932.031.586

vntran@ctuet.edu.vn

16

ThS. Trần Thị Thanh Vân

Giảng viên

0907.028.515

tttvan@ctuet.edu.vn

17

ThS. Nguyễn Hồng Xuân

Giảng viên

0982.821.660

nhxuan@ctuet.edu.vn

18

ThS. Nguyễn Thị Hồng Xuyên

Giảng viên

0933.024.344

nthxuyen@ctuet.edu.vn

19

ThS. Lê Thị Mỹ Tiên

Chuyên viên

0984.109.941

ltmtien@ctuet.edu.vn

20

KS. Trần Hoàng Hiệp

Kỹ sư

0942.776.341

thhiep@ctuet.edu.vn